Lớn trái – Tẩy trái USA

75

 

NUÔI TRÁI LỚN NHANH – TO – ĐỒNG ĐỀU

TRÁI MAU PHÌ – BÓNG TRÁI – SÁNG TRÁI

SẢN PHÂM CHUYÊN DÙNG CHO MỌI CÂY TRỒNG

HẠN CHẾ: DA LU – DA CÁM –

NỨT TRÁI – RỤNG TRÁI – NÁM TRÁI