Hữu cơ Gà Xử Lý

382

Phân bón trung vi lượng gà Xử Lý

Bổ sung Trichoderma, Rong biển

DÙNG CHO CÁC LOẠI CÂY TRỒNG

  • Không thể thiếu với cây trồng đặc biệt: họ có múi

  • Giúp tơi xốp đất, điều hoa trung chuyển thức ăn nuôi cây một cách toàn diện